LEGAAL WAPENBEZIT

  1.       Verplicht wapenslot en wapenkluis

Huidige situatie

In de VS heeft de grootste wapenfabrikant Smith & Wesson een ethische code ingesteld voor wapenhandelaren. Dit houdt onder meer in dat wapens van het eigen merk alleen met een wapenslot mogen worden verkocht, waardoor het voor derden onmogelijk wordt een wapen te gebruiken zolang men niet over de code of de sleutel beschikt. De houder van een vergunning voor het voorhanden hebben van vuurwapens, moet zijn wapens en munitie gescheiden opbergen in een voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaats. Dat is meestal een wapenkluis, maar het kan ook een andere afsluitbare bergplaats betreffen.

Voorstellen:

ð       Wapenslot verplicht invoeren (sleutels op de club)

ð       Wapenkluis verplichten bij sportschutters thuis

Doel van de voorstellen is om de tijd tot het ‘vuurgereed’ krijgen van een wapen te verlengen en zo de man of vrouw, die handelt in een vlaag van verstandsverbijstering, de tijd te geven weer tot bezinning te komen.

Wapensloten moeten verplicht worden voor alle legale wapens in Nederland.

De wapens mogen uitsluitend “op slot” mee naar huis worden genomen. De sleutels blijven op de club. Een eerder idee om alle wapens op de club op te bergen zou tot onveilige situaties kunnen leiden. In de zomer van 2004 werden 20 gaspistolen en luchtbuksen bij een schietsportvereniging in het Limburgse Milsbeek gestolen.

In de Wet Wapens en Munitie moet worden vastgelegd dat wapens in een speciale wapenkluis moeten worden opgeborgen. Uit hetrapport ‘de Daltons’ van de Unit Bijzondere Wetten, District Oost, Politie Rotterdam-Rijnmond blijkt dat wapens bij controle niet altijd op de juiste plek worden opgeborgen. Deze unit trof wapens van sportschutters, die opgeborgen moeten zijn op een voor onbevoegden moeilijk bereikbare bergplaats, aan in o.a.: een linnenkasten, in de slaapkamer, in een niet afsluitbare gangkast, in de meterkast, in een niet afgesloten kelder, onder de kaptafel etc.

12.       Munitie opslaan op de schietvereniging

Huidige situatie

Iedere wapenverlofhouder bergt zijn eigen munitie thuis op. Door verenigingen wordt aan schutters munitie verkocht. De schietvereniging is niet verplicht de transactie te registreren, hetgeen de controle op gebruikte munitie daarom niet of nauwelijks mogelijk maakt. Uit onderzoek van het WODC naar illegale vuurwapens bleek dat, hoewel er bij schietverenigingen nauwelijks sprake is van doorverkoop van vuurwapens aan het illegale circuit, er wel aanwijzingen zijn voor het weglekken van munitie via de leden.
Voorstel:

ð       Munitie voortaan opslaan in de wapenkluizen op de schietvereniging en alle verkochte munitie registreren

Gezien het feit dat het sportschutters niet is toegestaan hun wapens thuis te gebruiken is er geen reden om hen toe te staan de munitie voor hun wapens thuis te bewaren. Gekoppeld aan dit voorstel acht de LPF-fractie het eveneens noodzakelijk om de controle op de door de schietvereniging aan verlofhouders verkochte munitie te registreren. Registratie van de munitie voorkomt het weglekken naar het illegale circuit.

  1. Geen wapenverlof voor verdachten en veroordeelden van misdrijven

Huidige situatie

Artikel 8 lid 3 van de Regeling Wapens en Munitie somt limitatief een aantal misdrijven op waarvan de pleger niet in aanmerking kan komen voor een vuurwapenverlof. Als de aanvrager in de laatste 8 jaar is veroordeeld voor een van deze misdrijven wordt hem of haar standaard geen verlof verleend. De LPF-fractie ziet de reden van de limitatieve opsomming niet. Misdrijven zijn naar hun definitie ernstige strafbare feiten. De pleger van zo’n ernstig strafbaar feit kan niet geacht worden over de grote mate van verantwoordelijkheids –en normbesef te beschikken die noodzakelijk is wil het legaal bezit van een vuurwapen hem of haar toevertrouwd kunnen worden. De regeling van artikel 8 lid 3 van de RVM moet uitgebreid worden tot alle misdrijven; dientengevolge komt bijvoorbeeld ook het, om onbegrijpelijke redenen weggelaten lidmaatschap/leiderschap van een criminele organisatie (art. 140), aan het verkrijgen van een wapenverlof in de weg te staan. Een punt dat wellicht actueel wordt gezien het feit dat Big Willem, de leider van de Hells Angels, een organisatie die nu wordt vervolgd als criminele organisatie, zijn wapenvergunning recentelijk heeft teruggekregen na een beslissing daartoe van de Raad van State. Verdachten van misdrijven, een hoedanigheid die bijvoorbeeld tijdens een beroepsprocedure tot aan de Hoge Raad lang kan duren, verliezen tijdens de procedure ook zolang hun recht op legaal wapenbezit. Pas na onherroepelijke vrijspraak wordt hen dit recht weer toegekend.
Voorstel:

ð       Geen wapenverlof voor verdachten en veroordeelden van misdrijven door aanpassing van artikel 8 lid 3 RWM

  1.       Minimumleeftijd legaal wapenbezit naar 21 jaar

De leeftijd waarbij een verlofaanvraag voor een vuurwapen mag worden ingediend is nu gesteld op 18 jaar, de leeftijd waarbij volgens de wet volle handelingsbekwaamheid intreedt. De LPF-fractie is van mening dat het legale bezit van een vuurwapen een bevoegdheid is die een hoge mate van verantwoordelijkheidsbesef van de verlofhouder verlangt. Die hoge eisen moeten volgens de LPF-fractie hun uitdrukking vinden in een verhoging van de leeftijdsgrens voor legaal wapenbezit van 18 naar 21 jaar. Hiermee wordt het voorbeeld van de Duitse wapenwetgeving gevolgd.
Voorstel:

ð       Minimumleeftijd voor legaal wapenbezit van 18 naar 21 jaar door aanpassing van 8 van de Regeling Wapens en Munitie

  1.       Sportschutters uitgebreid screenen en thuiscontrole uitvoeren

Huidige situatie

Aanvragen vuurwapenverlof:

– aspirant-lid van schietsportvereniging zijn gedurende 1 jaar

– WM3-formulier halen bij wapenwinkel

– formulier laten ondertekenen door bestuurslid vereniging

– inleveren bij korpschef van de woonplaats
Checkt op: 

  • redelijk belang bij het voorhanden hebben van het wapen
  • volwaardig een jaar aspirant-lid zijn van een schietclub en daar goed bekend staan
  • geen vrees voor misbruik
  • geen strafblad over de laatste 8 jaar voor bepaalde misdrijven

Als dit allemaal in orde is verkrijgt de persoon het gevraagde verlof voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Een verlofhouder heeft op dit moment het recht politieambtenaren bij een reguliere wapencontrole de toegang tot zijn huis te ontzeggen. Dit doet ernstig afbreuk aan de effectiviteit van dit controlemiddel.
Voorstellen:

ð       Medische verklaring van huisarts verplichten bij de verlofaanvraag

Personen die lijden of hebben geleden aan een alcohol- of drugsverslaving en/of een psychiatrisch verleden hebben moeten zeker geen vuurwapenverlof krijgen (zie Duitsland)

ð       Huishoudelijke conflicten waarbij de politie optreedt voortaan melden in een databank die gekoppeld is aan de databank van Bureau Bijzondere Wetten. Schutter krijgt ‘rustperiode’ van 2 t/m 6 maanden. In die rustperiode wordt het wapen of de wapens van de verlofhouder op het plaatselijke politiebureau opgeslagen

ð       Iedere verlofhouder moet tenminste éénmaal per jaar worden gecontroleerd volgens artikel 4.4 van de Circulaire Wapens en Munitie 1997 (de wet wordt nu niet uitgevoerd)

ð       Verlofhouders mogen de politie de toegang niet meer weigeren. Toevoegen artikel aan de Regeling Wapens en Munitie en Algemene Wet op het Binnentreden

 

Bronnen:

“Illegale Vuurwapens in Nederland: Smokkel en Handel”, A.C. Spapens M.Y. en Bruinsma, Tilburg, 2004.

Evaluatie Preventief Fouilleren, Ministerie van Justitie, Den Haag, 2004 (Kamerstuk 29200 VI, 126)

“Wapenstilstand: Evaluatie preventief fouilleren driehoek Rotterdam”, Driehoek  Rotterdam, 2003.

“De vuurwapengedetineerde aan het woord”, ES&E, Den Haag, 2002

“Vuurwapens gezocht”, Spapens en Bruinsma, Tilburg, juli 2002

“Vuurwapencriminaliteit op basis van het Vuurwapendatasysteem in 2001” R. Kuijper en W.P.E. van der Leest, Zoetermeer, 2002.

“Op onze school zijn alle wapens verboden”, Bureau Onderzoek op Maat, Rotterdam, 2000.

“Rapport Inleveractie 1/12 november 2000”, Samenwerkingsverband Regionale Bureaus & Landelijk Bureau Wapens en Munitie, 2000.

www.openbaarministerie.nl.

Voorlichting Parket Rotterdam

Politie Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Gemeente Amsterdam

Circulaire Wapens en Munitie

Regeling Wapens en Munitie

Wet Wapens en Munitie

Wetboek van Strafrecht

EG Richtlijn Wapens en Munitie 91/477/EEG

Waffengesetz

Fractie Lijst Pim Fortuyn, 9 december 2004