“Wij, de burgers, zitten opgescheept met een collectieve sector die steeds minder beantwoordt aan zijn bedoeling”
(Pim Fortuyn, 2001)

‘De overheid vormt niet de oplossing, maar vaak helaas het probleem’, analyseerde de Amerikaanse President Ronald Reagan in de jaren ‘80 treffend. Waar de burger hoopvol en verlegen om een oplossing bij de overheid aanklopt, wordt hij met de regelmaat van de klok van het kastje naar de muur gestuurd. Zo gaat de burger zijn eigen eenzame weg in het doolhof van regels en bureaucratische arrangementen. In zijn oratie Zonder Ambtenaren beschreef Pim Fortuyn al in 1991 hoe de overheid is uitgedijd tot een vastgelopen mammoettanker en hoe de menselijke maat is verdreven door standaardprocedures en ambtelijke circulaires. De overheid is vastgelopen in het moeras van regels, richtlijnen, vergadercircuits en veel teveel ambtenaren die zich achter die regels verschuilen. Bureaucratie treft de burger bij de gemeente, in het ziekenhuis, op het politiebureau, in de asielprocedure en bij het aanvragen van een bouwvergunning. Bureaucratie is overal.

Net als een slechte bakker zou de overheid, ware zij een onderneming of B.V., allang failliet zijn gegaan. Concurrentie, die prijs en kwaliteit scherp zou moeten houden, ontbreekt. Juist daarom dienen de ambtelijke diensten en de politiek kritisch te staan ten opzichte van het eigen functioneren. De burgers vragen om oplossingen en waar voor hun geld, niet om barrières. Het leveren van service-gerichte prestaties zou bovenaan het ranglijstje van de overheid moeten prijken.

De Lijst Pim Fortuyn opent de aanval op de bureaucratie, omdat de publieke dienstverlening in een armzalige toestand verkeert. Onderzoek wijst uit, dat de burgers de ondermaatse prestaties van de overheid niet accepteren. De ingezette verbeter- en innovatietrajecten keren het tij niet, alle goede bedoelingen ten spijt. Een krachtige en gedurfde hersteloperatie is nodig om de overheid om te vormen tot een kleiner, oplossingsgericht, slagvaardig en bovenal service-verlenend apparaat.

Met de voorstellen uit dit aanvalsplan van de Lijst Pim Fortuyn, wordt de burger weer de hand gereikt. Het wordt tijd om af te rekenen met de cultuur van pappen en nathouden, die de Nederlandse overheid de afgelopen decennia in haar greep heeft gehouden.

Fractie Lijst Pim Fortuyn

Commissie Binnenlandse Zaken

22 november 2002

AANVALSPLAN TEGEN BUREAUCRATIE

Lijst Pim Fortuyn
 1. SERVICE AAN DE BURGER
 2. MINDER BELEIDSNOTA’S EN REGELS
 3. AMBTENAAR ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER
 4. BURGERLIJK RECHT ALS WETTELIJK KADER VOOR NIEUWE
  WERKNEMERS OVERHEID
 5. PROBLEEMGERICHT WERKEN
 6. MEER EFFICIENCY BIJ DE OVERHEID
 7. MINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN
 8. MINDER AMBTENAREN
 9. UITVOERDERS FORS BETER BETALEN
 10. BURGERS VROEGTIJDIG BETREKKEN BIJ PLANVORMING
 11. KLEINER IS FIJNER : BUREAUCRATIE IN DE ZORG, POLITIE, ASIEL EN VOLKSHUISVESTING

BIJLAGE A. : FINANCIËLE VERANTWOORDING

 

1. SERVICE AAN DE BURGER

Situatie:

Uit recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 74% van de burgers niet weet wat hun gemeente presteert. Driekwart van de bevolking (via een steekproef geënquêteerd), is van mening dat er een wet zou moeten komen die gemeenten verplicht om helder te maken wat zij presteren.

 

LPF-voorstellen:

 • Prestatie-wet gemeenten
  Regelt wat burger en de gemeente tegen welke prijs van elkaar mogen verwachten en welke invloed burgers kunnen krijgen op het gemeentelijk beleid.
 • De Burgerbalie
  In navolging van het goede initiatief dat is genomen met Overheid 2000+ dienen alle (deel-)gemeenten met meer dan 30.000 inwoners een burgerbalie in te richten, waar alle inwoners voor elke gemeentelijke kwestie terecht kunnen. De burger die een paspoort wil verlengen, vragen heeft over het parkeerbeleid, klachten over vuilnisophaaldienst of een bouwvergunning voor zijn dakkapel wil aanvragen wordt aan deze balie geholpen. De burgerbalie is verantwoordelijk voor het hele serviceproces (van begin tot eind) aan de burger en handelt alle klachten en verzoeken binnen een gestelde termijn af en bericht over de uitkomst daarvan. De beruchte uitspraak ‘Dan bent u bij ons aan het verkeerde adres’, gaat hiermee definitief tot het verleden behoren. De burger wordt geholpen, zonder in de wirwar van de gemeentelijke bureaucratie verzeild te raken. De burgerbalie werkt als ware als een warenhuis voor gemeentelijke kwesties. De burgerbalie legt periodiek verantwoording af over haar functioneren aan de gemeenteraad.

 

2. MINDER BELEIDSNOTA’S EN REGELS

Situatie:

Veel teveel beleid

Nederland kent een enorme beleidsvervuiling. Op het gebied van de volkshuisvesting, verkeer en waterstaat, onderwijsbeleid en de ARBO-wetgeving zijn de grenzen bereikt van wat nog te handhaven is. Scholen kunnen het aantal circulaires nauwelijks bevatten, gemeenten moeten op vijf verschillende manieren rapporteren over het door hen gevoerde integratiebeleid aan het Rijk en veel ministeries doen dubbel beleidswerk (bv. Justitie en Binnenlandse Zaken op gebied van politie).

Hinderlijke regels

Hetzelfde geldt voor het woud aan regels in Nederland op vele terreinen. Zo wordt de horeca een normaal functioneren door bv. te gedetailleerde ARBO-regels bijkans onmogelijk gemaakt. Ook bestaan er veel tegenstrijdige regels. VNO-NCW heeft hier onlangs in een brandbrief aandacht voor gevraagd. De overheid bestaat het, om bijvoorbeeld ten aanzien van het bouw- en woningtoezicht, tegenstrijdige eisen door verschillende diensten (welstandscommissies, milieudiensten en de arbeidsinspectie) te laten handhaven.

Tergende voorbeelden:

 1. milieudienst wil dubbelglas voor geluidsisolatie, maar dat mag niet van de brandweer omdat een raam met enkelglas ook dient als nooduitgang.
 2. bouwtoezicht verplicht burger om extra schuifpui in de gevel aan te brengen, maar de welstandscommissie keurt dit even later af, wegens monumentenstatus van het pand.
 3. gemeente wil gasmeter bij de voordeur café, terwijl Arbo-wet dit juist verbiedt i.v.m. gevaar gasten -> moet juist achter in de zaak.

1.300 wetten

Er zijn in Nederland 1.300 wetten. In 2001 werden maar liefst 3.067 wetswijzigingen doorgevoerd. Er moet betere en slimmere regelgeving komen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft dit onlangs in haar rapport over de Toekomst van de Nationale Rechtsstaat aanbevolen en wij onderschrijven haar conclusies.

Europa

Uit ‘Brussel’ komt 70% van onze regelgeving komt uit Brussel. Veel regels zijn tot in detail bepaald (bv. max. geluid van een grasmaaier). Nederland gaat bij de implementatie van deze regels vaak verder dan de harmonisatie vereist.

LPF-voorstellen:

 • Halvering van de hoeveelheid bestaand beleid op alle terreinen
  Directeuren generaal leiden deze stoffer & blik-operatie op de departementen.
 • Einde maken aan tegenstrijdige regelgeving.
  Beter luisteren naar de ondernemers of de gemeenten.
 • Geen nieuwe regel invoeren zonder eerst oude regel af te schaffen
 • Eerste Kamer gaat de bestaande wet- en regelgeving doorlichten.
 • Appèl doen op Europees Parlement om de Europese regelgeving die vaak te gedetailleerd is, door te lichten.
  Niet verder gaan in implementatie EU-regels dan nodig.

3. AMBTENAAR ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER

Situatie:

Ambtenaren worden onvoldoende geprikkeld om te presteren. Het ontbreekt aan resultaatsverplichtingen, beloning naar prestatie en sancties bij falen. Meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid kunnen dynamiek en enthousiasme in het werk vergroten.

LPF-voorstellen:

 • Ambtenaar wordt baas over zijn eigen arbeid.
  Krijgt budget, een eigen doelstelling en verantwoordelijkheid. De ambtenaar dient met concrete opdrachten resultaat te halen en wordt daar op afgerekend. Deze zelfstandigheid biedt de ambtenaar uitdaging en zal het werk van ambtenaren veel aantrekkelijker maken. Het stoffige imago van de regenjas met het broodtrommeltje zal verdwijnen. Jongeren zullen sneller voor de overheid als werkgever kiezen.
 • Recht op vrije meningsuiting voor ambtenaren
  Nu dient de ambtenaar zich volgens artikel 125a Ambtenarenwet in principe te onthouden van het uiten van zijn mening. LPF wil dat artikel positief herformuleren, zodat (top-)ambtenaren (hoofdcommissarissen, generaals) – mits het beleid daarmee niet doorkruist wordt – het recht op vrije meningsuiting hebben en daardoor met hun expertise en ervaringen kunnen deelnemen aan het publieke debat (coming out). Bijdragen door ambtenaren in de media kunnen leiden tot een meer gefundeerd debat. De ambtenaar mag een gezicht hebben.
 • Prestatiebeloning.
  Indien binnen een bepaalde periode een bepaalde prestatie wordt geleverd, volgt beloning. Blijft resultaat uit, dan moet dat voor organisatie maar zeker ook voor de ambtenaar gevolgen hebben. Bij voorbeeld door stopzetten van het project of vervanging van het projectteam. Als uiterste consequentie moet blijvend ondermaats presteren kunnen leiden tot ontslag.
 • Ambtenaren wegsturen bij falen.
  Ambtenaren die ernstig falen (zoals in Enschede, Volendam) moeten hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. Zij dienen bij gebleken wanprestaties ontslag te krijgen van de burgemeester, wethouder, minister of staatssecretaris. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de fictie van de ministeriële verantwoordelijkheid dat de minister verantwoordelijk is voor het handelen van al zijn ambtenaren. Ook ruimte bieden aan klokkenluiders om intern hun verhaal te doen. De politieke verantwoordelijkheid moet genomen worden, wanneer het politieke gezag in het geding is.
 • Immuniteit strafvervolging ambtenaren opheffen.
  De LPF stelt zich op het principiële standpunt, dat de overheidsfunctionaris die het publieke belang dient, vervolgd moet kunnen worden als hij/zij dat publieke belang schaadt door strafrechtelijk verwijtbaar optreden. De gebeurtenissen in Enschede en Volendam maken dit noodzakelijk. Conform het advies van de Commissie Roelvink van maart 2002, wil de LPF dat de strafbaarheid van individuele ambtenaren expliciet wordt opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. De Commissie Roelvink adviseert om ambtenaren, die als opdrachtgever of leidinggevende een rol hebben gespeeld bij strafbare handelingen, net als in Ierland in Noorwegen, vervolgd moeten kunnen worden.

4. BURGERLIJK RECHT ALS WETTELIJK KADER VOOR NIEUWE WERKNEMERS OVERHEID

Situatie:

Nu wordt een ambtenaar eenzijdig aangesteld door de overheid. Dit in tegenstelling tot het bedrijfsleven, waar de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst sluit. Hierdoor bestaat noch voor de overheid noch voor de ambtenaar ruimte voor onderhandelingen of op maat gesneden, flexibele arbeidsvoorwaarden. In geval van plichtsverzuim of niet-functioneren, kan de overheid de ambtenaar bovendien niet gemakkelijk ontslaan, omdat de ambtenarenrechter elke te ruwe beweging op dit vlak afstraft. De ontslag- en overplaatsingsbescherming van de ambtenaar is te ver doorgeslagen. De ambtenaar zit overbeschermd in een gouden kooi van het Ambtenarenreglement en de Ambtenarenwet, beroofd van elke mogelijkheid om beloond te worden voor geleverde prestaties. De LPF pleit er daarom voor, om de uit 1929 stammende Ambtenarenwet en het Ambtenarenreglement voor toekomstige werknemers af te schaffen. Het onderscheid tussen werknemers in de private sector en werknemers in dienst van de overheid zal daarmee in de toekomst vervallen.

LPF-voorstellen:

 • Het burgerlijk recht als nieuw wettelijk kader voor de arbeidsverhouding van de overheid voor toekomstige werknemers
  De Ambtenarenwet uit 1929 en het Ambtenarenreglement zullen daarmee in de toekomst verdwijnen. De arbeidsverhouding tussen overheid en toekomstige werknemers wordt ondergebracht onder gewoon burgerlijk recht in het Burgerlijk Wetboek. In de toekomst sluiten werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst waarin ruimte bestaat voor wederzijdse prestatie-afspraken.
 • Afschaffen van de Ambtenarenrechter voor toekomstige werknemers.
  Toekomstige werknemers kunnen bij een arbeidsconflict in beroep gaan bij de kantonrechter in plaats van de ambtenarenrechter.

Voordelen overheid

 • Overheid wordt flexibele speler op de arbeidsmarkt. Bij reorganisaties kan overheidspersoneel gemakkelijker worden overgeplaatst naar sectoren waar wel behoefte is aan werknemers.
 • De overheid kan personeel vaker in tijdelijke dienst nemen. Is er behoefte aan personeel dan kan dat snel geworven worden.
 • Maatwerk. Het arbeidscontract kan zo worden vormgegeven dat het meer beantwoordt aan de specifieke behoeften van de eigen organisatie.
 • In de arbeidsovereenkomst kunnen concrete afspraken over te behalen doelstellingen worden gemaakt.

Voordelen toekomstige werknemers

 • Arbeidscontract wordt daadwerkelijk onderhandelingspunt.
 • Ruimte om te belonen naar prestatie.
 • Meer verantwoordelijkheid.
 • Meer motivatie om resultaten te boeken.

5. PROBLEEMGERICHT WERKEN

Situatie:

Er lopen in Nederland overheidsprojecten zonder dat iemand nog weet waarom. Projecten dienen tijdelijk te zijn en opgeheven te worden als het doel bereikt is. Op het Ministerie van VROM werd onlangs een 25-jarig jubileum van een projectbureau gevierd!

LPF-voorstellen:

 • Beleidsafdelingen vervangen door kortlopende teams met budget, tijdpad en doel die aan een maatschappelijk probleem gebonden zijn i.p.v. een afdeling.
  Na behaald resultaat wordt het project ontbonden. De projecten zijn gebonden aan maatschappelijke problemen (bv. geweld in de trein) in plaats van afdelingen of programma’s.
 • Grotere mobiliteit: alle ambtenaren opnemen in de Algemene Bestuursdienst (ABD).
  Ambtenaren inzetten waar de problemen zich voordoen. Uiterlijk na 5 jaar wisselen van werkplek, liefst van ministerie of gemeente. Jonge high-potentials net als in het bedrijfsleven sneller krediet en perspectief geven op leidinggevende posities. Stimuleren van een ABD-decentraal voor gemeenten en provincies gezamenlijk.

6. MEER EFFICIENCY BIJ DE OVERHEID

Situatie:

Overheid gooit belastinggeld over de balk. Centrale en decentrale overheden jagen elkaar nodeloos op kosten (administratieve lasten). Ingehuurde consultants doen voor veel geld het werk van ambtenaren over. Teveel beleid heeft geleid tot een immense vergadercultuur en verkokering (dubbel werk) c.q. competentiestrijd op departementen, provincie- en gemeentehuizen.

LPF-voorstellen:

 • Taakstelling 10% schrappen subsidies en projecten
  Naar aanleiding van de aanvaarde motie-Van As tijdens de financiële beschouwingen, wordt een zoeklichtactie gestart naar de 17,5 miljard euro subsidiestromen in Nederland. (besparing 1,75 miljard)
 • Aanbevelingen Commissie-Linschoten (ACTAL) onverkort uitvoeren
  Volgens de Commissie-Linschoten kunnen de administratieve lasten tussen overheden worden teruggedrongen met minstens 300 miljoen (besparing 300 mln).
 • Taakstelling 50% minder overheidsconsultants.
  De uitgaven van de rijksoverheid aan adviesdiensten zijn tijdens de vorige kabinetsperiode explosief gestegen. Uitgaven aan adviseurs, interim-managers, uitzendkrachten en gedetacheerden stegen van 298,2 miljoen euro in 1998 naar 505,3 miljoen euro in 2000. Indammen met de helft tot maximaal 250 miljoen euro (besparing 250 mln.)
 • Naar zes kerndepartementen
 1. Cluster AZ, RVD, Europa en Koninkrijksrelaties;
 2. Cluster BuZA, OS en Defensie;
 3. Cluster BZK, Justitie, Vreemdelingenzaken;
 4. Cluster FIN, SZW en EZ;
 5. Cluster VROM, LNV en V&W;
 6. Cluster OCW en VWS.

Weinig ministers met relatief veel staatssecretarissen. Deze strategische beleidscentra hoeven niet groter te zijn dan het huidige Ministerie van Algemene Zaken (500-800 ambtenaren) en houden zich bezig met globale beleidsontwikkeling op de middellange en lange termijn en zijn belast met de controle op de uitvoering van dat beleid.

7. MINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN

Situatie:

VNO-NCW en het MKB hebben in recente brieven de noodklok geluid over de administratieve lastendruk. Deze lasten drukken onevenredig zwaar op kleine bedrijven (zelfde regels, minder werknemers). Voor bedrijven in Nederland bedragen de administratieve lasten per jaar 10 miljard euro. De Paarse kabinetten hebben gefaald in hun streven om deze lasten met 25% te laten dalen. Na een eerste geringe daling, zijn in 2001 de administratieve lasten voor Nederlandse bedrijven zelfs met 38 miljoen toegenomen, als gevolg van 109 wetswijzigingen.

LPF-voorstellen:

 • Meer differentiatie in regelgeving naar grootte van bedrijf.
 • Tweede Kamer dient de hand in eigen boezem te steken.
  Kamer verlangt teveel regels op detailniveau. Bedrijven worden door de hen opgelegde informatieplicht enorm belast (vb. milieuvergunningen, privacyregelgeving, Wet Samen)
 • Vereenvoudiging van de ARBO-wetgeving.
  Startende ondernemers met één werknemer moeten compleet rapport maken met risico- en evaluatietoets zich aanmelden bij een Arbo-dienst.

8. MINDER AMBTENAREN

Situatie:

Er zijn 120.000 rijksambtenaren, 12.0000 provincieambtenaren en 170.000 gemeenteambtenaren2. Het aantal rijksambtenaren is de afgelopen vier jaar met 4% gegroeid, ondanks alle investeringen in ICT die efficiency-voordelen hadden moeten brengen. Paars II wilde 5% minder ambtenaren; er kwam 4% bij. Alleen al op het Ministerie van BZK was de instroom in 2001 bijna het dubbele van de uitstroom (18% versus 9%). Ook gemeenten hebben steeds meer ambtenaren in dienst genomen. Gemeente Rotterdam: in 10 jaar tijd 61% stafambtenaren erbij zonder aanwijsbare nood- of oorzaak!

Kwantiteit leidt niet tot meer kwaliteit: de maatschappelijke problemen zijn alleen maar groter geworden. Gestreefde omvang per departement: 500 tot 800 ambtenaren (vgl. Algemene Zaken). Gemiddelde leeftijd ambtenaar: 42 jaar.

Verjonging ambtelijk apparaat dringend noodzakelijk.

LPF-voorstellen:

 • Uitstroom bewerkstelligen zonder gedwongen ontslagen, met beperkte instroom
  Met het afschaffen van overbodig beleid en regelgeving, kan de overheid met veel minder (beleids-)ambtenaren toe. Dat dient te geschieden door natuurlijke uitstroom (vanwege pensionering), een actief exitbeleid en privatisering van het totale gevangeniswezen. Daar tegenover staat een zeer beperkte instroom.
 • Taakstelling 5 % volumekorting Provincies en Gemeenten
  Staven op provinciehuizen en gemeentehuizen kunnen drastisch in grootte worden teruggebracht. Loonsom gemeenten 6,9 miljard (174.000 ambtenaren). Loonsom provincies 0,5 miljard (12.000 ambtenaren)1. Taakstelling 5% volumekorting levert komende 4 jaren 370 miljoen euro op (5% van totale loonsom) en 9.300 minder gemeente- en provincieambtenaren (5% van het totaal aantal ambtenaren).
 • Taakstelling rijksambtenaren 2003 – 2007
Uitstroom in 4 jaar: Ouderdomspensioen; 65 jaar

3.500

VUT/FPU/FLO; 60-65 jaar

12.000

Zoeklichtactie (actief exitbeleid)

8.000

Privatisering gevangeniswezen DJI

17.000

Totaal uitstroom:

-/- 40.500

Instroom in 4 jaar: 1.000 per jaar

4.000

Totaal instroom:

4.000

NETTO UITSTROOM t/m 2007:

-/- 36.500

 

 • Totale besparing in 4 jaar (2003 – 2007):
370 miljoen              taakstelling 5% provincies en gemeenten
400 miljoen              uitstroom rijksambtenaren 30% (pensioen, zoeklicht, gevangenis) i
-/- instroom
200 miljoen              privatisering gevangeniswezen
—————–
970 miljoen euro totale besparing
 • Verminderen hiërarchie op departementen.
  Afschaffen van de functie directeur-generaal (DG). Nu 6 hiërarchische niveaus per departement. Leidinggevenden en bazen houden elkaar bezig met parafen, controle, ruzies, competenties.

 

9. UITVOERDERS BETER BETALEN

Situatie:

Belabberd. Terwijl uitvoerende diensten over grote tekorten beschikken, bestaan er op de beleidsdepartementen overschotten.

LPF-voorstel:

 • Meer salaris en betere arbeidsomstandigheden voor verplegers, leerkrachten en agenten uit de besparing op de budgetten van beleidsambtenaren.

 

10. BURGERS VROEGTIJDIG BETREKKEN BIJ PLANVORMING

Situatie:

Vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij het opstellen van plannen en nemen van besluiten (aanleggen van wegen en zaken met milieuaspecten) in plaats van achteraf. Dit leidt tot een groter draagvlak en neemt veel irritatie weg bij de mensen in het land en beperkt het aantal kostbare en vertragende bezwaren achteraf.

LPF-voorstel:

 • ICT-initatieven ontwikkelen om burgers vroeg bij planvorming te betrekken. Idee zal de LPF inbrengen in de BZK-begrotingsbehandeling.

11. KLEINER IS FIJNER

Door de fusiegolven in de zorg en in het onderwijs is niet alleen de bureaucratie toegenomen, maar is ook het plezier in het vak van verpleger en leraar verdwenen. Als we de bureaucratie radicaal kunnen terugdringen én de leraar, verpleger en agent beter gaan belonen, krijgen die uitvoerders weer lol in het werk en neemt het respect (en zijn zelfrespect) voor hen toe.

De Lijst Pim Fortuyn wil streng zijn tegen bureaucratie, maar wil degenen ontzien die het werk doen.

 • Bureaucratie in de Zorg

Een groot deel van de subsidies komt niet terecht bij het object van zorg, maar verdwijnt in de hele vergader- en organisatiewinkel. Doktoren voeren het zorgproces niet aan, maar managers. Er zijn te veel managers (coördinerend hoofd, ad interim hoofd, beleid manager, sectie medewerker, cluster manager etc etc) in dienst van ziekenhuizen die daardoor, in tegenstelling tot wat ze zouden moeten, volstrekt niet dienstverlenend zijn aan het zorgproduct. Er is op dit moment geen financiële prikkel om artsen harder te laten werken. Uitvoerend personeel dient beloond te worden naar de mate waarin zorg wordt verleend. De kartelvorming van de zorgverzekeraars zorgt voor hoge prijzen en haalt de kwaliteit omlaag. Er is volstrekt geen concurrentie en marktwerking binnen de zorg.

 • Bureaucratie bij de Politie en Rechterlijke macht

Wat de ICT betreft heeft men bij de politie volledig de boot gemist:

 1. C 2000 staat op klappen;
 2. verschillende computerprogrammatuur die niet met elkaar correspondeert;
 3. internet waar men zelfs bankzaken mee kan regelen is nog steeds niet geschikt om aangiftes mee te doen.

Ook de zittende magistratuur heeft op ICT gebied de boot gemist. Enorme hoeveelheden papier zijn geen uitzondering. Politie moet nog te veel administratieve handelingen uitvoeren.

 • Bureaucratie in het Vreemdelingenbeleid

Procedures tot het verkrijgen van de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) duren nu ook voor de zeer duidelijk bonafide gevallen veel te lang. Ellenlange doorlooptijden zorgen voor veel frustratie. De papierwinkel is te omvangrijk (bv. formulieren moeten telkens opnieuw op het Stadhuis worden opgehaald en kunnen niet naar het thuisadres worden gezonden). Samenwerking tussen Visadienst van Buza en de Ambassades verloopt uiterst moeizaam.

 • Bureaucratie in de Volkshuisvesting

De bureaucratische molen draait overuren, wanneer men zich op het gebied van volkshuisvesting waagt. Wanneer men tot het idee komt om als 9e bewoner in een straat een identiek groen schuurtje te bouwen dient men de hele ambtelijke molen verplicht opnieuw te doorlopen. Dit betekent: opnieuw alle tekeningen, kopieën en maten inleveren. Lange wachttijden en grote irritaties bij de burger zijn hiervan het gevolg.

 

=====================================================

Het aanvalsplan Tegen Bureaucratie is voor de Lijst Pim Fortuyn één van de hoofdpunten in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 januari 2003.

Bijlage A.

Financiële verantwoording uitvoering Aanvalsplan Tegen Bureaucratie

(periode 2002 – 2006)

 

Opbrengsten in 4 jaar (in mln.)

Minder rijksambtenaren –30%

€ 400
Minder gemeente- en provincieambtenaren                                                     € 370
Privatisering gevangeniswezen                                                                            € 200
Minder consultants & interim -50%                                                                    € 250
Minder administratieve lasten                                                                             € 300
Schrappen subsidies en projecten 10%                                                             €1.750

=====
€ 3.270

 

Uitgaven in 4 jaar(in mln.)

 

Meer salaris voor verplegers,
leraren en (meer) agenten

€ 750
Marktconforme salariëring
Ministers en SG                                                                                                     € 15
ICT-initiatieven om administratieve lasten                                                  € 250
te verminderen
ICT-initiatieven om burgers actief                                                                  € 300
bij planvorming te betrekken
Prestatiebeloning                                                                                                € 375
Burgerbalie alle gemeenten                                                                              € 500
Doorlichting wet- en regelgeving door EK                                                       € 10

=====
€2.200

Middelen vrij voor andere doeleinden                                                    €1,07 MILJARD